Załącznik 19 do Statutu ZSP

 

REGULAMIN

 WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

 ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH w GDYNI

 

ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Na podstawie art.  77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21, póz. 94 z późniejszymi zmianami) ustala się regulamin wynagradzania w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni o treści następującej:

1.   Regulamin wynagradzania w Szkole ustala sposób, porządek oraz tryb wypłaty wynagradzania za wykonaną pracę.

2.   Regulamin wynagradzania obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły bez względu na stanowisko, pełnioną funkcję czy rodzaj wykonywanej pracy.

3.   Każdy pracownik ma obowiązek znać niniejszy regulamin i przestrzegać go.

ROZDZIAŁ II

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ.

1.      Wynagrodzenie za pracę, zawarte w umowie o pracę, winno odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu.

2.      Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną.

3.      W przypadku niewykonania pracy z winy Szkoły, pracownik ma prawo do wynagrodzenia wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową, a jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony do 60% wynagrodzenia przy założeniu, że nie jest ono niższe od najniższego wynagrodzenia.

4.      Jeżeli przerwa w pracy nastąpiła z winy pracownika wynagrodzenie nie przysługuje.

5.      Szkoła na czas przerwy w pracy może powierzyć pracownikowi inną pracę, za wykonanie której przysługuje wynagrodzenie, jednak nie niższe niż w punkcie 3.

6.      Wynagrodzenie za czas przerwy w pracy spowodowane warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi przy pracach uzależnionych od tych warunków.

7.      Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie szkoły lub przelewem na konto osobiste na pisemny wniosek pracownika.

8.      Oprócz wynagrodzenia należnego wynikającego z umowy o pracy, pracownikowi przysługuje:

a)      nagroda jubileuszowa w wysokości:

- za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,

- za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,

- za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,

- za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,

- za 40 lat pracy:

- nauczyciele - 250% wynagrodzenia miesięcznego,

- pozostali pracownicy - 300% wynagrodzenia miesięcznego,

b)      dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. ( Dz. U. nr 160, poz. 1080 z póżn.  zmianami).

9.      Pracownik - na wniosek bezpośredniego przełożonego - może otrzymać nagrodę Dyrektora Szkoły w trybie i na zasadach określonych w regulaminie przyznawania nagród, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu ( załącznik. nr 1).

ROZDZIAŁ III

OCHRONA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ.

1.      Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

2.      Wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, płatne miesięcznie dla pracowników pedagogicznych Szkoły wypłaca się z góry w pierwszym roboczym dniu m-ca, za które przysługuje wynagrodzenie, pozostałe składniki wypłacane są w ostatnim dniu m-ca, za który to wynagrodzenie przysługuje.

3.      Wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, płatne miesięcznie dla pracowników niepedagogicznych Szkoły wypłaca się z dołu najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który to wynagrodzenie przysługuje.

4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik, na swój umotywowany wniosek, może otrzymać zaliczkę na poczet należnego wynagrodzenia w wysokości nie większej niż 50% należnego wynagrodzenia.

5.      Szkoła jest zobowiązana wypłacać wynagrodzenie w miejscu i terminie ustalonym w niniejszym regulaminie.

6.      Pracownik ma prawo do tajemnicy swoich zarobków. Szkoła jest zobowiązana do respektowania tego prawa, poprzez wprowadzenie takiego systemu wypłaty wynagrodzeń, który zapewni utrzymanie tajemnicy.

7.      Szkoła jest zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia do rąk pracownika.

8.      Wypłacanie wynagrodzenia pracownika w inny sposób niż do rąk pracownika wymaga jego pisemnej zgody.

9.      Z wynagrodzeń za pracę po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, potrąceniu podlegają:

a)      świadczenia alimentacyjne,

b)      sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych,

c)      zaliczki pieniężne udzielane pracownikom,

d)      ewentualne kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy.

10.  Potrąceń dokonuje się wg podanej niżej kolejności w następujących granicach:

a)      w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych do wysokości 3/5 wynagrodzenia,

b)      w razie egzekucji innych należności lub potrącenia zaliczek - do połowy należnego wynagrodzenia,

c)      przy zbiegu egzekucji różnych należności do wysokości 3/5 wynagrodzenia.

11.  Dodatkowe roczne wynagrodzenie podlega egzekucji na zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych w całości.

12.  Z wynagrodzenia za pracę odlicza się do pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim okresie płatności za okres nieobecności w pracy, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ IV

 WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI.

1.      Wynagrodzenie nauczycieli normuje Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli...(Dz. U. nr 39, póz. 455 z późn. zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000 r. w sprawie dodatków ... (Dz. U. nr 83, póz. 943).

2.      Wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatków. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego zależy od posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego, kwalifikacji i wymiaru zajęć obowiązkowych.

3.      Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, wychowawstwo klasy lub powierzono obowiązki nauczyciela opiekuna nauczyciela stażysty.

4.      Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, od czwartego roku pracy poczynając. Nie może on przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

5.      Dyrektor szkoły może przydzielić nauczycielowi godziny ponad wymiarowe w wysokości do 1/4 obowiązującego wymiaru godzin. Przydzielenie większej liczby godzin ponad wymiarowych wymaga zgody nauczyciela. Liczba tych godzin nie może przekroczyć l /2 etatu.

6.      Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

7.      Prócz wymienionych dodatków nauczyciel może otrzymać:

a)      dodatek specjalistyczny do czasu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego

b)      dodatek mieszkaniowy

c)      zasiłek na zagospodarowanie.

8.      Nauczyciel ma prawo do dodatku motywacyjnego - podwyższonego wynagrodzenia zasadniczego. Ustalany jest on na co najmniej  6 miesięcy na podstawie kryteriów uzgodnionych z Radą Pedagogiczną stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

9.      Nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy. Wypłatę części zasadniczej otrzymuje z góry. Pozostałe składniki wynagrodzenia otrzymuje z dołu, po wykonaniu przydzielonych mu zadań.

10. Odprawy pieniężne i odszkodowania przysługujące nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy, wynikają z przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

ROZDZIAŁ V

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI.

1.      Wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami normuje zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. (Dz. U. nr 80, póz. 375 z późniejszymi zmianami).

2.      Wynagrodzenie pracowników Szkoły nie będących nauczycielami składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatków. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustala dyrektor Szkoły na podstawie tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników oraz miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiących załączniki do zarządzenia MPiPS.

3.      Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

4.      Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom, którym powierzono stanowisko kierownicze.

5.      Pracownikom nie będącym nauczycielami przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych od szóstego roku poczynając. Dodatek za wysługę lat nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.

6.      Dyrektor szkoły, pracownikowi nie będącemu nauczycielem, może zlecić wykonywanie pracy w godzinach ponad wymiarowych lub w dni ustawowo wolne od pracy. Za ten czas pracy pracownik otrzymuje dzień wolny od pracy w następnym tygodniu po wykonanej pracy, o ile nie zakłóci to toku pracy szkoły. Powyższe nie dotyczy palaczy c. o.

7.      Prócz wymienionych dodatków, pracownicy mogą otrzymać:

a)      premię regulaminową (zasady i wysokość przyznanej premii określa regulamin premiowania stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu),

b)      dodatek za prace wykonywane w warunkach szkodliwych,

c)      dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania,

d)      dodatek za wykonywanie dodatkowych zadań:

- od 5% do 15% wynagrodzenia zasadniczego z tytułu pełnienia obowiązków kasjera,

- do 15% wynagrodzenia zasadniczego z tytułu pełnienia obowiązków dozorcy budynku.

8.      Dodatki wypłacane są w terminie wypłaty wynagrodzenia i przysługują:

a)      za wysługę lat:

- od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, - za dany miesiąc, jeżeli prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca,

b)      pozostałe dodatki - za okresy rzeczywiście przepracowane, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

9.      Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy.

10.  Odprawy pieniężne i odszkodowania przysługujące pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy wynikają z Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy.

 

ROZDZIAŁ VI  

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE PRZYSŁUGUJĄCE W OKRESIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

1.      Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

a)      choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającą łącznie do 35 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia,

b)      wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby zawodowej bądź choroby przypadającej w okresie ciąży pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

2.      Za czas niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 35 dni w roku kalendarzowym, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ VII

ODPRAWA RENTOWA, EMERYTALNA, POŚMIERTNA.

1.      Pracownikowi, spełniającemu warunki uprawniające do renty lub emerytury, Szkoła zapewnia odprawę w wysokości jedno-, dwu- lub trzymiesięcznego wynagrodzenia.

2.      Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

3.      W razie śmierci pracownika rodzinie przysługuje od Szkoły odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy zależy od okresu zatrudnienia pracownika w Szkole i wynosi:

a)      jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony w Szkole mniej niż 10 lat,

b)      trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony w Szkole co najmniej 10 lat,

c)      sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony w Szkole co najmniej 15 lat.

4.      Odprawa przysługuje członkom rodziny zgodnie z art. 93 Kodeksu Pracy.

5.      Odprawa pośmiertna nie przysługuje, jeżeli Dyrektor Szkoły ubezpieczył pracowników na życie i uprawnionym członkom rodziny przysługuje z tego tytułu od zakładu ubezpieczeń społecznych odszkodowanie w wysokości, co najmniej równej tej odprawie.

 

ROZDZIAŁ VIII

 REGULAMIN (WARUNKI)

WYPŁACANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO

DLA PRACOWNIKÓW

Na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. nr 160, póz. 1080) ustalam tryb i zasady wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni.

1.      Regulamin niniejszy obejmuje wszystkich pracowników ZSP w Gdyni.

2.      Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest ustalone w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, obliczane jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

3.      Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nabywają pracownicy:

-          nauczyciele, z chwilą podjęcia pracy; za okres przepracowany w roku kalendarzowym, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne;

-          pozostali pracownicy po przepracowaniu, co najmniej 6-ciu m-cy w roku, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne;

-          przepracowanie, co najmniej sześciu warunkujących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach określonych ustawą (tzw. wynagrodzenie proporcjonalne).

4.      Pracownik nie nabywa prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przypadkach określonych ustawą.

5.      Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane do końca I kwartału roku kalendarzowego, po upływie roku, za który to wynagrodzenie przysługuje.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Do dokonania zmian w niniejszym regulaminie uprawniony jest Dyrektor Szkoły.

2.      Zmiana postanowień niniejszego regulaminu wynagradzania nie zmienia warunków pracy i płacy określonych w Regulaminie Pracy i w innych dokumentach.

3.      O zmianach treści regulaminu ogłasza się w sposób przyjęty w Szkole, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń. Nabierają one mocy prawnej po 14 dniach od daty podania ich do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

4.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od daty podania jego treści do wiadomości zatrudnionym pracownikom.

 

 

Gdynia, dnia 16.01.2004 r.


ZAŁĄCZNIK  NR 1

 

do Regulaminu Wynagradzania Pracowników

zatrudnionych w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni dotyczący

zasad przyznawania nagrody Dyrektora ZSP.

 

 

§ 1.

 

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane pracownikom, którzy przez właściwe i sumienne wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatyw w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości - przyczyniają się w szczególny sposób do funkcjonowania Szkoły.

§ 2.

 

Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii bezpośredniego przełożonego pracownika.

 

§ 3.

 

Nagrody i wyróżnienia mogą być udzielane w następujących formach :

a)      nagroda pieniężna,

c)            pochwała pisemna - dyplom uznania.

 

§ 4.

 

Fakt przyznania nagrody lub wyróżnienia zostaje odnotowany w aktach osobowych pracownika.

 

§ 5.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. U. nr 101, poz. 1093) ustala się następujące kryteria przyznawania tych nagród:

 

1.      W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a)            osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów,

b)            podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywanie autorskich programów i publikacji,

c)            osiąganie dobrych i bardzo dobrych wyników nauczania, potwierdzonych udziałem uczniów w konkursach, przeglądach i olimpiadach regionalnych i ogólnopolskich,

d)            posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej,

e)            przygotowanie i wzorowe organizowanie uroczystości i imprez szkolnych i środowiskowych,

f)              prowadzenie znaczącej działalności wychowawczej poprzez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g)            organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych.

2.      W zakresie pracy opiekuńczej:

a)      zapewnianie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich, wielodzietnych lub patologicznych,

b)      prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności zapobieganiu narkomanii i alkoholizmowi,

c)      organizowanie współpracy z jednostkami ochrony zdrowia, Policji, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d)      organizowanie udziału rodziców w życiu Szkoły, rozwijanie form współdziałania Szkoły z rodzicami i opiekunami.

3.      W zakresie działalności pozaszkolnej:

a)      udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b)      udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących swoją pracę w zawodzie nauczyciela.

 

§ 6.

 

Załącznik obowiązuje od chwili ogłoszenia.

 

 

 

Gdynia, dnia 16.01.2004 r.


ZAŁĄCZNIK  NR 2

 

 

do Regulaminu Wynagradzania Pracowników

zatrudnionych w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni dotyczący

przyznawania pracownikom dodatku funkcyjnego, za warunki pracy

oraz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000 r. W sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny dyrektor ZSP w Gdyni przyznaje dodatek funkcyjny, za warunki pracy oraz motywacyjny po zasięgnięciu opinii zespołu kierowniczego szkoły i Przewodniczącego Rady Szkoły.

 

§ 1.

1.      Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom, którym powierzono stanowisko:

a)      wicedyrektora,

b)      kierownika wydziału (sekcji, pracowni),

c)      wychowawcy klasy,

d)      opiekuna stażu.

2.      Pracownikom nie będącym nauczycielami oraz nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości, co najmniej 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

3.      Wysokość dodatku funkcyjnego dla pracownika zajmującego inne stanowisko kierownicze -dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły.

4.      Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5.      Pracownikowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z  upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6.      Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7.      Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono wychowawstwo klasy, opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości do 10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

8.      Wysokość dodatku funkcyjnego dla pracownika ustala dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków finansowych.

9.      Pracownikowi, o którym mowa w § 1 ust. l, realizującemu dodatkowe zadania, przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz realizację dodatkowych zadań i zajęć.

§ 2.

 

W sprawie przyznawania i wypłacania dodatku za warunki pracy w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych (Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32 i Nr 113, poz. 984)  oraz rozp. MEN  & 6 z dnia 11.05.2000r. / Dz. U Nr 39 , poz.455/ )

                 

1.      Pracownikom nie będącym nauczycielami oraz nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego wyszczególnionych w analizie – ekspertyzie oceny zagrożeń zatrudnionych na stanowiskach pracy w warunkach trudnych , uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia , w oparciu o ustalenia zawarte , w regulaminie pracy z dnia 16.01.2004 r. przysługuje prawo dodatku za warunki pracy, w wysokości do 50 % wynagrodzenia zasadniczego.

2.      Wykaz stanowisk, na których może przysługiwać dodatek za trudne warunki pracy określone są w § 2. p.11.  niniejszego regulaminu.

3.      W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za warunki pracy pracownikowi przysługuje jeden dodatek w wysokości, o której mowa w ust. 1 i 2.;

4.      Wysokość dodatku dla pracownika, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ doradczy opiniodawczy – komisja bhp którą powołano zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 16.01.2004 r., biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych zajęć lub wykonywanych prac.

5.      Wysokość dodatku dla pracownika, o którym mowa w ust. 2. ustala na okres roku kalendarzowego, biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych zajęć lub wykonywanych prac.

6.      Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

7.      Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli pracownik realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy pracownik, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej jeżeli pracownik realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub, jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

8.      Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

9.      Prawo do dodatku motywacyjnego z tytułu pracy w warunkach trudnych, szkodliwych lub uciążliwych nabywają pracownicy:

-      nauczyciele, z chwilą podjęcia pracy; za okres przepracowany w roku kalendarzowym;

-      pozostali pracownicy po przepracowaniu, co najmniej 6-ciu m-cy w roku;

-      przepracowanie, co najmniej sześciu warunkujących nabycie prawa do dodatku motywacyjnego nie jest wymagane w przypadkach określonych ustawą.

10.  Pracownik nie nabywa prawa do dodatku motywacyjnego miesięcznego z tytułu pracy w warunkach trudnych, szkodliwych lub uciążliwych w przypadkach określonych ustawą.

 

 

11. W oparciu o art. 227 § 2. Kodeksu Pracy oraz  o § 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996r. ( Dz. U. Nr 86 z 1996r. poz. 393 z późniejszymi zmianami ), ustalam wykaz stanowisk pracy w warunkach trudnych, uciążliwych i szkodliwych obowiązujący dla warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni dla n/w pracowni i zatrudnionych tam pracowników przy bezpośrednich czynnościach w zakresie:

 

a)      dla pracowni fotograficznej i malarskiej – przy pracy powyżej 4 godzin  z czynnikami chemicznymi i psychofizycznymi ( trującymi i drażniącymi ) dla instruktorów i nauczycieli zatrudnionych w  tejże pracowni,

b)      dla pracowni stolarsko – rzeźbiarskiej – przy pracy powyżej 5 godzin z czynnikami fizycznymi i psychofizycznymi ( hałasem i pyłami przemysłowymi ) dla instruktorów i nauczycieli zatrudnionych w tejże pracowni,

c)      dla pracowni ceramicznej i metaloplastycznej – przy pracy powyżej 5,5 godziny z czynnikami fizycznymi i psychofizycznymi ( hałasem, mikroklimatem i wibracjami ) dla nauczycieli i instruktorów zatrudnionych w tejże pracowni,

d)      dla pracowni informatycznej – przy pracy powyżej 7 godzin z czynnikami fizycznymi i psychofizycznymi ( hałasem promieniowaniem laserowym i jonizującym ) dla instruktorów i nauczycieli zatrudnionych w tejże pracowni.

 

12.  Osoby zatrudnione podlegają, corocznym badaniom lekarskim i szczególnej opiece lekarskiej. Osobom odpowiedzialnym za w/w wydziały nauczania nakazuje się prowadzenia kart pomiarów w/w czynników.

 

§ 3.

 

l.    Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1)      uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a)      uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

b)      umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c)      pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2)      jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a)      systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b)      podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c)      wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d)      dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,

e)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f)        rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

3)      posiadanie, co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

4)      zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", a w szczególności:

a)      udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)      udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c)      opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d)      prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)      aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

f)        praca w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości lub do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego.

3.      Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż rok, w wysokości do 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

4.      Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków finansowych.

5.      Dodatek motywacyjny może być cofnięty, jeżeli nauczyciel naruszył dyscyplinę pracy (otrzymał karę dyscyplinarną, lub porządkową ).

§ 6.

 

Załącznik obowiązuje od chwili ogłoszenia.

 

 

 

Gdynia, dnia 16.01.2004 r.


 

ZAŁĄCZNIK  NR 3

 

do Regulaminu Wynagradzania Pracowników

zatrudnionych w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni dotyczący

zasad premiowania pracowników administracji i obsługi.

 

Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. m 80, poz. .375 z późniejszymi zmianami).

 

1.      W ramach funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi Szkoły tworzy się fundusz premiowy w wysokości 25% planowanych wynagrodzeń zasadniczych tych wynagrodzeń.

2.      Premię wypłaca się w okresach miesięcznych.

3.      Wysokość indywidualnej premii nie powinna przekroczyć 25% wynagrodzenia zasadniczego pracownika. W uzasadnionych przypadkach pracownikowi może być przyznana premia w maksymalnej wysokości 100% jego wynagrodzenia zasadniczego w ramach posiadanych na ten cel środków.

4.      Premii nie przyznaje się pracownikom za okresy przebywania na zwolnieniu lekarskim (z wyłączeniem wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy) oraz korzystającym z urlopów okolicznościowych (z wyłączeniem urlopów przysługujących na podstawie Kodeksu Pracy za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie tak jakby pracował).

5.      Wysokość premii ustala dyrektor szkoły dla:

a)            kierownika administracyjno-gospodarczego,

b)            głównej księgowej,

c)            pracownika sekretariatu

d)            oraz na wniosek kierownika administracyjno-gospodarczego dla pozostałych pracowników administracji i obsługi.

6.      Premia ma charakter regulaminowy.

7.      Na wysokość przyznanej premii szczególnie mają wpływ:

a)      rzetelne, sumienne i terminowe wykonywanie zadań służbowych i zleconych przez przełożonych,

b)      prawidłowa i oszczędna gospodarka powierzonym mieniem, sprzętem i materiałami,

c)      dbałość o powierzone stanowisko pracy,

d)      podnoszenie wydajności i efektywności pracy,

e)      przestrzeganie dyscypliny pracy,

f)       przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

g)      dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie w pracy i przestrzeganie zasad koleżeńskiego współżycia,

h)      wykonywanie innych dodatkowych prac wynikających z bieżących potrzeb Szkoły, a nie ujętych w zakresie obowiązków.

8.      Pracownik może zostać pozbawiony premii częściowo lub całkowicie, w szczególności w przypadku:

a)      niewykonania zadań wynikających z zakresu obowiązków pracownika,

b)      stawienie się do pracy po spożyciu alkoholu lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy,

c)      nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

d)      odmowy wykonania dodatkowych prac wynikających z zadań Szkoły, a nie ujętych w zakresie obowiązków,

e)      nieprzestrzeganie dyscypliny pracy,

f)        nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarno-epidemiologicznych

g)      nieprzestrzeganie zasad koleżeńskiego współżycia.

9.      Załącznik obowiązuje od chwili ogłoszenia.

 

 

 

Gdynia, dnia 16.01.2004 r.

 


Powrót do Strony Głównej