Załącznik 17 do Statutu ZSP

 

REGULAMIN PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

ROZDZIAŁ l

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin niniejszy opracowano i wprowadza się w życie w oparciu o przepis art. 104 ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24, póz. 141 z późniejszymi zmianami i nowelizacjami)

§ 2.

Regulamin niniejszy uwzględnia podstawowe zasady prawa pracy oraz ustala porządek wewnętrzny w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni, zwanym dalej „Zespołem" w oparciu o przepisy zawarte w:

1. Ustawie z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997 r. Dz.U. nr 56. póz. 357 z późniejszymi zmianami i nowelizacją.;

2. Przepisach wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela;

3. Ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95,poz.425 z późn. zm..;

4. Przepisach wykonawczych do ustawy o systemie oświaty;

5. Ustawie z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. 24, póz. 141 z późn. zm..;

6. Przepisy wykonawcze do ustawy Kodeks Pracy.

§ 3.

Regulamin niniejszy ustala porządek wewnętrzny w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni oraz określa związane z procesem nauczania i pracy obowiązki dyrekcji, kierowników sekcji, pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.

§ 4.

Zakresy praw i obowiązków pracowników Zespołu określają:

1. ogólne przepisy prawa pracy,

2. niniejszy regulamin,

3. arkusz organizacyjny roku szkolnego wraz z załącznikami,

4. zawarte z pracownikami akty nawiązania stosunku pracy,

5. indywidualne zakresy obowiązków, sporządzone na piśmie wynikające z organizacji pracy oraz statutu Zespołu.

§ 5.

            Przestrzeganie niniejszego regulaminu obowiązuje wszystkich pracowników Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni.

§ 6.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli..., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe oraz zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej stanowią in­tegralną część niniejszego regulaminu jako regulamin wynagradzania pracowników szkoły.

 

§ 7.

Dyrektor Zespołu zapoznaje z treścią regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość regulaminu swoim podpisem w treści umowy o pracę.

§ 8.

W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegółowo niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz innych ustaw i aktów wy­konawczych z zakresu prawa pracy.

 

ROZDZIAŁ II

 Organizacja pracy

 

§ 1.

Dyrektor Zespołu wyznacza pracownikowi jego stanowisko pracy oraz w razie konieczności określa dokument w postaci zakresu obowiązków, obejmujący uprawnienia i odpowie­dzialność.

 

§ 2.

Dyrektor Zespołu obowiązany jest:

1.   organizować pracę w Zespole w sposób umożliwiający zatrudnianie pracowników zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami i predyspozycjami oraz zgodnie z zakresami obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy,

2.   ściśle współpracować z zespołem pracowników oraz z istniejącymi organizacjami społecznymi i związkowymi działającymi na terenie Zespołu,

3.   zapewnić przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników, a zwłaszcza punktualne przestrzeganie czasu pracy (rozpoczynanie i zakończenie zajęć, oraz pełne wyko­rzystanie tzw. nominalnego czasu pracy,

4.   wspierać i ułatwiać pracownikom podnoszenie przez nich kwalifikacji zawodowych,

5.   zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy zgodnie z wymaganiami bezpie­czeństwa i higieny pracy, umożliwiające właściwe i bezpieczne wykonywanie nałożo­nych zadań,

6.   stwarzać obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

7.   prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta oso­bowe pracowników, które obejmują:

-  świadectwo (dyplom) ukończenia szkoły lub inny dokument potwierdzający kwalifi­kacje zawodowe,

-  świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,

-  podanie o przyjęcie do pracy zawierające przebieg dotychczasowej pracy zawodo­wej,

-  kwestionariusz osobowy,

-  posiadane uprawnienia do wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku,

8.   wpływać na kształtowanie w Zespole zasad współżycia społecznego,

9.       wręczyć nowo zatrudnionemu pracownikowi umowę o pracę określającą rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania, termin jej rozpoczęcia i przysługujące pracownikowi wyna­grodzenie oraz jeżeli jest to niezbędne wręczyć zakres jego obowiązków.

 

§ 3.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Dyrektor Zespołu ma obowiązek:

1.   zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ppoż., przy czym bezpośredni przełożony nowo przyjętego pracownika przydziela mu zakres obowiąz­ków, przeszkala go, udziela szczegółowego instruktażu, zapoznaje z niezbędnymi instrukcjami i przepisami, wyposażeniem miejsca pracy, przydziela niezbędne do pracy narzędzia i materiały, wskazuje gdzie i do kogo zgłosić się po odbiór nie­zbędnego sprzętu i wyposażenia osobistego oraz wskazuje miejsce jego przecho­wywania;

2.   kierować pracowników na okresowe badania lekarskie, dopuszczać do pracy tylko pra­cowników, których stan zdrowia gwarantuje bezpieczeństwo w wykonywaniu powie­rzonych obowiązków;

3.       organizować i prowadzić szkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż..

§ 4.

Dyrektor Zespołu obowiązany jest spowodować dokonywania wypłat:

1.   dla pracowników pedagogicznych, wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, jest wypłacane miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w pierwszym roboczym dniu miesiąca, jeżeli nie ma innych wytycznych,

2.   dla pozostałych pracowników oraz inne składniki wynagrodzenia (zasiłki rodzinne, wy­nagrodzenie za przepracowane godziny ponad wymiarowe , tzw. nadgodziny, itp. dla pracowników pedagogicznych wypłata jest dokonywana w ostatnim dniu miesiąca, a jeżeli jest to dzień ustawowo wolny od pracy, to w ostatni dzień roboczy miesiąca,

3.   wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie Zespołu, bądź na wniosek pracownika przelewana jest na wskazane przez niego konto,

4.   wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika lub osobie przez niego upoważnionej na piśmie,

5.   wypłata wynagrodzenia następuje w godzinach pracy.

§ 5.

            Dyrektor Zespołu przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków, bądź innych spraw, w ustalonych dniach i godzinach w swoim gabinecie, względnie w innym termi­nie obustronnie uzgodnionym.

§ 6.

Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika Zespołu jest:

1.   rzetelne i efektywne wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,

2.   przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku wewnętrznego,

3.   dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,

4.   przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prze­ciwpożarowych,

5.   przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie pomocy podwładnym, czynny udział w adaptacji zawodowej młodych stażem pracowników,

6.   przejawianie należytej dbałości o mienie stanowiące własność Zespołu, a w szczegól­ności:

a)   dbałość o środki dydaktyczne, narzędzia i materiały, zabezpieczenie po zaję­ciach urządzeń, narzędzi pracy oraz wyłączenie odbiorników (energii elektrycz­nej, zaworów gazowych, wodociągowych itp.) zamykanie pomieszczeń i osobiste przekazywanie kluczy od pomieszczeń, do portierni do rąk osoby odpowiedzial­nej za ich przechowywanie,

b)   po zakończonej pracy każdy pracownik obowiązany jest uporządkować swoje stanowisko pracy

c)   za zagubione lub uszkodzone narzędzia, materiały i inny sprzęt z winy pracow­nika, i nie nadający się do dalszej eksploatacji, pracownik jest zobowiązany wpłacić do kasy szkoły kwotę odszkodowania naliczoną przez administrację Ze­społu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

d)   zapobieganie kradzieżom, niszczeniu i sprzeniewierzeniu majątku szkoły,

e)   przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej,

f)    niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o przyczynie uniemożliwiającej stawie­nie się do pracy, jak również uprzedzanie z góry o wiadomej przyczynie powodu­jącej nieobecność w pracy,

g)   zawiadamianie komórki kadrowej o wszelkich zmianach osobowych,

h)   używanie powierzonego mienia i narzędzi tylko w szkole i tylko w związku z wy­konywaną pracą,

i)    powierzone do użytkowania dokumenty oraz narzędzia i materiały pracownik wi­nien chronić przed zniszczeniem lub utratą oraz przechowywać je w miejscach do tego wyznaczonych,

j)    pracownicy są zobowiązani niezwłocznie zgłaszać swoim przełożonym wszelkie przeszkody w wykonywaniu pracy oraz zawiadamiać przełożonych o zakończe­niu pracy w celu otrzymania nowego zadania,

k)   przy rozwiązywaniu stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany uzyskać pod­pisy kierowników komórek organizacyjnych Zespołu wymienionych w karcie obiegowej, na dowód rozliczenia się z ewentualnego zadłużenia oraz zwrócenia pobranych w czasie zatrudnienia materiałów, wyposażenia, odzieży ochronnej itp.,

l)    pracownicy zobowiązani są do zachowania trzeźwości w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy zgodnie z wytycznymi MPiPS z dnia 16.12.1983r. (Dz. Urz. MPiPS z 1984 r. nr 1, póz. 2),

m)  pracownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz in­strukcji i regulaminów obowiązujących w Zespole.

 

ROZDZIAŁIII

Czas pracy i porządek wewnętrzny

§ 1.

1.       Czasem pracy jest okres, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu pracy, na jego terenie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2.       Czas pracy pracowników pedagogicznych określają przepisy szczegółowe (art. 42 Karty Nauczyciela) oraz zakresy obowiązków dla tych pracowników.

3.       Dyrektor Zespołu, w planie organizacyjnym Zespołu uszczegółowi tygodniowy harmo­nogram czasu pracy poszczególnych pracowników pedagogicznych.

4.       Czas pracy pracowników administracji i obsługi regulują zakresy obowiązków.

5.       Pracownikom administracji i obsługi przysługuje 15 minutowa przerwa w pracy celem spożycia posiłku. Czas przerwy wliczany jest do czasu pracy.

6.       Przerwy w pracy dla nauczycieli są regulowane dzwonkiem. Nauczyciele nie mają prze­rwy jeżeli zostali wyznaczeni do dyżurów, wg planu dyżurów.

7.       Szczegółowy harmonogram godzin pracy poszczególnych pracowników ZSP określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu Pracy.

 

 

§ 2.

Dyrektor Zespołu, biorąc pod uwagę specyfikę szkoły oraz jej potrzeby w zakresie reali­zacji programu nauczania, może w zależności od potrzeb zmieniać godziny rozpoczęcia i zakończenia godzin pracy.

§ 3.

Po godzinach pracy w pomieszczeniach służbowych można przebywać jedynie w przy­padkach uzasadnionych i za zgodą przełożonego, przy czym fakt ten winien być odnoto­wany w książce pracy po godzinach służbowych.

§ 4.

1.       Czasem pracy w nocy - w myśl niniejszego regulaminu - jest wykonywanie swoich obowiązków w godzinach między 21.00 a godziną 07.00 dnia następnego. Dla dozorców nocnych ustala się czas pracy w nocy od godz. 23.00 do godz. 07.00 dnia następnego.

2.       Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną od godziny 07.00 w nie­dzielę lub święto do godziny 07.00 dnia następnego.

3.       Nauczyciele pełniący funkcje kierownicze, rozpoczynają i kończą pracę wg ustaleń za­rządzonych przez Dyrektora Zespołu.

4.       Nauczyciele rozpoczynają i kończą pracę zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, przy czym obowiązuje ich gotowość do pracy co najmniej na 5 minut przed rozpo­częciem zajęć dydaktycznych.

5.       Wszystkich nauczycieli obowiązuje 5-cio dniowy tydzień pracy.

6.       Wszystkich nauczycieli obowiązuje udział na zebraniach Rady Pedagogicznej i innych zebraniach według zarządzeń Dyrektora Zespołu.

7.       Pracownicy administracyjni Zespołu wykonują pracę w godzinach wyznaczonych przez Dyrektora Zespołu w wymiarze 8 godzin dziennie, nie więcej jednak niż 40 godzin tygodniowo. Soboty są dniami wolnymi od pracy dla tych pracowników.

8.       Pracowników obsługi obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy. Pracownicy obsługi korzystają z dodatkowych dni wolnych od pracy w terminach określonych zarządzeniem Dyrektora Zespołu.

§ 5.

1.       Wszyscy nauczyciele, za wyjątkiem nauczycieli zawodu, dokumentują przybycie do pracy poprzez dokonanie stosownych wpisów w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku zajęć pozalekcyjnych i jest to potwierdzenie stawienia się do pracy oraz podstawa rozliczenia czasu pracy. Dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli zawodu podstawą rozliczenia czasu pracy karty ewidencji czasu pracy.

2.       Pracownicy administracji i obsługi przybycie do pracy dokumentują poprzez podpisanie listy obecności w pracy.

§ 6.

1.       Każdy nauczyciel zobowiązany jest z chwilą rozpoczęcia przerwy lekcyjnej, zabezpie­czyć pomieszczenie lekcyjne (klasę, pracownię) poprzez zamknięcie pomieszczenia na klucz i zabezpieczenie klucza przed dostępem osób niepowołanych.

2.       Każdy nauczyciel i pracownik szkoły po zakończeniu pracy jest zobowiązany odpo­wiednio zabezpieczyć powierzone mu mienie i dokumentację, a klucze do pomiesz­czeń zdeponować w wyznaczonym do tego miejscu.

§ 7.

Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonywał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy, przysługuje w zamian dzień wolny w innym terminie.

§ 8.

Wszyscy pracownicy Zespołu zobowiązani są do współdziałania w zakresie porządku i czystości na terenie szkoły, a także przejawiania inicjatywy w zakresie podnoszenia ogól­nej estetyki szkoły.ROZDZIAŁ IV

Zasady udzielania zwolnień od pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy

i spóźnień do pracy oraz zastępstwa pracowni­ków nieobecnych

 

§ 1.

1.       Zwolnienia od pracy są udzielane na zasadach określonych w Kodeksie Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r, w sprawie spo­sobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60.poz.281).

2.       Pracownik może być zwolniony z pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy na następujących zasadach:

1)      zwolnienia udziela przełożony pracownika,

2)      zwolnienia wymagają odnotowania w ewidencji,

3)      prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas usprawie­dliwionych spóźnień - pracownik zachowuje pod warunkiem ich odpracowania, odpracowanie takich zwolnień lub spóźnień nie może być rozumiane jako praca w godzinach ponad wymiarowych ,

4)      jeżeli pracownik nie wyraża zgody na odpracowanie czasu zwolnienia lub spóźnienia - jego wynagrodzenie ulega wówczas odpowiedniemu zmniejsze­niu, chyba, że na poczet jego zwolnienia zaliczono przepracowane godziny nadliczbowe.

3.       Załatwianie spraw osobistych i nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

§ 2.

Dyrektor Zespołu jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

  1. 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.
  2. 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
  3. 2 dni w roku kalendarzowym - w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło czternastu lat życia. Za czas tych zwolnień pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, tak jakby pracował.

§ 3.

W szczególności Dyrektor Zespołu obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika:

1.       na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego po­stępowanie o wykroczenia,

2.       wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie po­wszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będą­cej przedmiotem wezwania,

3.       wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyj­nym, sądowym lub przed sądem ds. wykroczeń. Łączny wymiar zwolnień z tego ty­tułu nie może przekraczać 6 dni w roku kalendarzowym. Za czas tych zwolnień, Dy­rektor Zespołu wydaje na wniosek pracownika, zaświadczenie określające wysokość utraconego przez pracownika wynagrodzenia w celu uzyskania przez niego od wła­ściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu w wysokości i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

§ 4.

1.       O niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik winien zawiadomić swoich przełożonych.

2.       W razie nie stawienia się do pracy, pracownik jest obowiązany zawiadomić o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później niż w dniu następnym osobiście, przez inne osoby lub przez pocztę. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla poczto­wego.

3.       Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 będzie usprawiedliwione, jeżeli pra­cownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności (choroba, brak kontaktu ze szkołą itp.).

4.       Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy, przedstawiając niezwłocznie ich przyczyny, a na żądanie Dyrektora Zespołu także odpowiednie dowody. W razie nieobecności w pracy, z przyczyn o których mowa w ust. 3 spowodowanych chorobą pracownika lub członka rodziny, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając zwolnienie lekarskie naj­później w dniu przystąpienia do pracy.

§ 5.

Nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają przyczyny uniemożli­wiające stawienie się do pracy, a w szczególności:

1.       niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika lub jego izolacja z powodu choroby zakaźnej,

2.       odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia (decyzji) lekarza, komisji lekarskiej lub inspektora sanitarnego, jeżeli szkoła nie może zatrudnić pracownika przy innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia,

3.       leczenie uzdrowiskowe, jeżeli okres tego leczenia został uznany zaświadczeniem lekar­skim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,

4.       choroby członka rodziny pracownika wymagającego sprawowania przez pracownika osobistej opieki,

5.       okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat,

6.       konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach nie przekraczają­cych 8 godzin od zakończonej podróży, jeżeli pracownik nie korzystał z miejsca le­żącego.

§ 6.

1.       W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go etatowy za­stępca, a w przypadku braku etatowego zastępcy - pracownik wyznaczony przez Dyrek­tora Zespołu.

 

2.       Kierownik komórki organizacyjnej w czasie nieobecności podległego mu pracownika:

-      wyznacza zastępcę lub rozkłada czynności pracownika nieobecnego pomiędzy in­nych pracowników komórki organizacyjnej,

-      jeżeli nie ma możliwości wykonywania zadań nieobecnego pracownika we własnym zakresie, zgłasza to przełożonemu.

 

ROZDZIAŁ V

 Urlopy pracownicze

 

§ 1.

1.       Ogólne zasady dotyczące trybu i zasad wykorzystywania urlopów reguluje Dział VII, Urlopy pracownicze, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy.

2.       Pracownik wykorzystuje przysługujący mu urlop wypoczynkowy w roku kalendarzowym lub szkolnym, w którym nabył do niego prawo. Urlop powinien być udzielony zgodnie z ustalonym planem urlopów przy uwzględnieniu - w miarę możliwości - wniosków pracowników co do terminu urlopu oraz konieczności zapewnienia normalnego toku pracy szkoły.

3.       Pracownik zamierzający udać się na urlop wypoczynkowy, powinien uzyskać zgodę swojego bezpośredniego przełożonego na wniosku urlopowym, przy czym rozpo­częcie urlopu wypoczynkowego może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii w tym zakresie.

4.       Tryb i zasady korzystania z urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli reguluje roz­dział 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

5.       Tryb i zasady udzielania urlopów bezpłatnych i innych dla nauczycieli określa zarzą­dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania nauczycielom urlopów na kształcenie się, dla celów naukowych , arty­stycznych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem (Dz. U. z 2001 r. Nr 1. póz. 5).

6.       Urlopu bezpłatnego lub okolicznościowego udziela Dyrektor Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie wniosku złożonego przez pracownika za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego i po uzyskaniu jego zgody, do pra­cownika kadrowego szkoły (podstawę udzielenia takiego urlopu stanowią aktualnie obowiązujące przepisy).

7.       Przed odejściem na urlop, pracownik zobowiązany jest zakończyć wszystkie sprawy terminowe. Sprawy bieżące winny być przekazane osobie zastępującej.

 

ROZDZIAŁ VI

Ochrona pracy kobiet i młodocianych

 

§ 1.

1.       Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

2.       Wykaz prac wykonywanych w Zespole Szkół Plastycznych, przy których nie wolno za­trudniać kobiet:

a)      ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

- 12 kg - przy pracy stałej,

- 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godz. w czasie zmiany roboczej).

b)      ręczne przenoszenie w górę – po pochylniach , schodach itp. , których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30 % , a wysokość wynosi do 5 m – ciężarów o masie przekraczającej: - 8 kg – przy pracy stałej ;

- 15 kg – przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godz. w czasie zmiany roboczej );

c)      wszelkie prace , przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną , mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie czynności przekraczającej 5000 kJ na zmianę roboczą , a przy pracy dorywczej 20 kJ/, in.

 

3.       Pozostałe prace w szkole kobiety mogą wykonywać w związku z brakiem występowa­nia prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. (Podstawa: Pomiary śro­dowiskowe wykonane w szkole przez Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni).

§ 2.

1.       Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych.

2.       Kobiety w ciąży i opiekującej się dzieckiem w wieku do lat 4 (czterech) nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

3.       Kobietom w ciąży i w okresie karmienia wolno zlecać:

a)   żadnych prac, przy których najwyższe wartości obciążenia, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy przekraczają 2900 kJ na zmianę,

b)   prac w pozycji wymuszonej, d. prac w pozycji stojącej łącznie ponad 3 (trzy) godziny w czasie zmiany,

c )  prac wymienionych w & 30 ust A i B , jeżeli występują przekroczenia ¼ określonych wartości,

d )  prac bezpośrednio przy monitorze komputerowym lub innym sprzęcie komputerowym powyżej 4 godzin na dobę.

§ 3.

W Zespole Szkół Plastycznych nie zatrudnia się pracowników młodocianych.

 

rozdział VII

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

§ 1.

Dyrektor Zespołu jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapew­nienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§ 2.

Dyrektor Zespołu jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą na określonym stanowisku.

1.       Właściwa informacja o ryzyku zawodowym związana z określonym stanowiskiem pracy, zostanie oceniona i udokumentowana w formie ekspertyzy niezależnego specjalisty z dziedziny BHP a następnie zostanie przekazana i udostępniona  w formie dokumentacji  każdemu pracownikowi, zatrudnionemu na  stanowisku pracy.{ w oparciu o art. 104 , 226 KP oraz & 39 rozp. Min. Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. – z późniejszymi zmianami;

2.       Ekspertyza określi oraz wyszczególni wszystkie stanowiska pracy w warunkach niebezpiecznych , trudnych , uciążliwych  i  szkodliwych dla zdrowia  , następnie zostanie zatwierdzona przez Dyrektora w celu dopuszczenia do przestrzegania przepisów związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia  w oparciu o & 3 rozp. Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. oraz rozp. Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r.{ z późniejszymi zmianami }  oraz będzie podstawą do przyznania dodatku  dla pracowników dla których zostało określone stanowisko pracy w w/w warunkach; 

3.       Dyrektor Zespołu w oparciu o ust. 1 i 2 & 34     rozp. Min. Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000r.  i rozp. Min. Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 25 września 2002r.  oraz  o art. 30 ust. 5 , art. 33 ust. 3 , art. 34 ust. 2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela – { z późniejszymi zmianami } ustali regulamin dotyczący zasad przyznawania dodatku  za warunki pracy dla  stanowisk pracy w warunkach trudnych , uciążliwych lub szkodliwych ;

4.       Na podstawie art.. 5  rozp. MEN z dnia 29.09.2000r.  regulamin przyznawania dodatku z tytułu warunków trudnych , uciążliwych lub szkodliwych  będzie określał %  stawkę  dodatku   z uwzględnieniem obowiązującego wymiaru zajęć;

5.       Dyrektor zespołu w terminie 14 dnia licząc od daty ogłoszenia niniejszego poprawionego regulaminu , powoła zarządzeniem wewnętrznym komisję bezpieczeństwa i higieny pracy – organ doradczy , opiniodawczy pomocny w ustalaniu wysokości dodatku z tytułu pracy w warunkach trudnych , szkodliwych lub uciążliwych;

§ 3.

Dyrektor Zespołu przeprowadza, na koszt szkoły, badania i pomiary czynników szkodli­wych dla zdrowia, występujących w szkole, a wyniki tych pomiarów udostępnia pracowni­kom.

§ 4.

1.       Przed podjęciem pracy Dyrektor Zespołu kieruje kandydata do pracy na wstępna ba­dania lekarskie.

2.       Dyrektor Zespołu obowiązany jest kierować pracowników na okresowe badania lekar­skie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.       Pracownika, powracającego do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni, Dyrektor Zespołu kieruje na kontrolne badania lekarskie.

§ 5.

1.       Dyrektor Zespołu jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz z przepi­sami przeciwpożarowymi.

2.       Dyrektor Zespołu jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki doty­czące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

3.       Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 6.

Dyrektor Zespołu jest zobowiązany objąć obowiązkiem szkolenia w zakresie bezpieczeń­stwa i higieny pracy wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji poprzez:

-          szkolenie wstępne (ogólne, stanowiskowe, podstawowe)

-          szkolenie okresowe.

§ 7.

Dyrektor Zespołu jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niezbędnych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w Zespole, a także odzież i obuwie robocze. 2. Wykaz rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także okresy ich użytkowania stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 8.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obo­wiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1.             wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceń przełożonych,

2.             używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia robo­czego zgodnie z ich przeznaczeniem,

3.             poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom le­karskim.

4.             brać udział w szkoleniach i instruktażach w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

§ 9.

Pracownika w stanie nietrzeźwym nie dopuszcza się do wykonywania pracy.

 

ROZDZIAŁ VIII

Odpowiedzialność porządkowa

 

§ 1.

1.       Za nieprzestrzeganie przez pracowników ustalonego porządku , regulaminu pracy, za­kresów obowiązków, obowiązków wynikających z organizacji roku szkolnego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz innych przepisów obowiązujących w Zespole Szkół Plastycznych, Dyrektor Zespołu może stosować kary po­rządkowe:

a)      karę upomnienia,

b)      karę nagany,

c)      karę pieniężną.

2. Odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli mianowanych i dyplomowanych za uchy­bienie godności zawodu nauczycieli reguluje art. 76, pkt. 1 ustawy Karta Nauczy­ciela.

3.   Do rażącego naruszenia ustalonego w regulaminie porządku i dyscypliny pracy należy:

a)   nieprzybycie bądź spóźnienie się do pracy oraz samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,

b)   stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo spożywanie alkoholu w czasie lub w miejscu pracy,

c)   złe i niedbałe wykonywanie pracy, psucie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy.

d)   zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

e)   niewykonywanie poleceń przełożonych,

f)    niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników,

g)   nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

h)   nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej.

5.       Za rażące naruszenie dyscypliny pracy przez nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz pracowników administracji i obsługi, dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych może za­stosować przepis art. 52 Kodeksu Pracy w tj. rozwiązać stosunek pracy bez wypo­wiedzenia z winy pracownika.

6.       Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu lub w czasie pracy, Dyrektor Zespołu może również zastosować karę pieniężną.

§ 2.

1.       Dyrektor Zespołu stosuje kary po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Pracownik otrzymuje zawiadomienie o ukaraniu na piśmie. Kopię pisma włącza się do akt osobowych pracownika.

2.       Pracownik, od udzielonej kary, której zastosowanie nastąpiło z naruszeniem prawa, może wnieść sprzeciw do Dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od dnia zawiadomie­nia go o ukaraniu.

3.       O uwzględnieniu bądź odrzuceniu sprzeciwu decyduje Dyrektor Zespołu, a jeżeli w szkole istnieje organizacja związkowa, po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej.

 

 

ROZDZIAŁ IX

 Przepisy końcowe.

 

§ 1.

1.       Regulamin pracy obowiązuje przez czas nieokreślony.

2.       Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu.

§ 2.

1.       Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników.

2.       Termin dwóch tygodni rozpoczyna bieg od dnia wywieszenia niniejszego regulaminu na tablicy ogłoszeń Zespołu.

§ 3.

Przy zawieraniu umowy o pracę, pracownik prowadzący sprawy kadrowe jest obowiązany zapoznać pracownika z niniejszym regulaminem. Pracownik potwierdza oświadczeniem, że przyjął jego treść do wiadomości i przestrzegania zawartych w nim ustaleń.

§ 4.

W sprawach wynikających ze stosunku pracy, nie uregulowanych niniejszym regulami­nem, mają zastosowanie przepisy:

1.   ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24, póz. 141 z późn. zm. i nowelizacjami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

2.   ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997 r. Dz. U. nr 56, póz. 357 z późniejszymi zmianami i nowelizacją) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

3.   ustawy z dnia 7 września 1991 r. - O systemie oświaty (Dz. U. nr 95, póz. 425 z późn. zm. i nowelizacją) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 5.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.01.2004 r.

 

 

 

Gdynia, dnia 16.01.2004 r.

 

 

 


Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   9/2003/2004

 Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych  w  Gdyni

z dnia 16.01.2004 r.

w sprawie :

1.      powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jako organu  doradczego i opiniodawczego  

2.      zmian w regulaminie pracy w rozdziałach nr VI i VII

3.      zmiana w regulaminie zasad wynagradzania w rozdziałach nr VIII i IX 

 

Na podstawie art. 23712 § 1, § 2, art. 23713 § 1, § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. Nr 21, póz. 94 z 1998 r. ost. Zmiany z 2001 r. Nr 28, póz. 301) zarządzam co następuje :

§1.

Powołuję Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zwana dalej „ komisją", jako swój organ doradczy i opiniodawczy.

§2.

W skład  komisji wchodzą:

1. Przewodniczący                    - Adam Lis

2. Członek                                - Kazimierz Pomianek

3. Członek                                - Roman Hinc

4. Członek                                - Barbara Burka

§3.

Zadania komisji :

1.            dokonywanie przeglądu warunków pracy na wszystkich stanowiskach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał,

2.            okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

3.            opiniowanie podejmowanych przez Dyrektora  środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

4.            formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,

5.            współdziałanie z Dyrektorem Zespołu Szkół w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.            opiniowania  wysokości naliczania dodatku  z tytułu pracy na stanowisku pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych ;

7.            analizy oceny ryzyka zawodowego i oceny zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy w Zespole Szkół;

§4.

Terminy przeglądów warunków pracy na stanowiskach w poszczególnych komórkach organizacyjnych ustala przewodniczący komisji i podaje do wiadomości zainteresowanym.

 

 

§ 5.

Posiedzenia komisji odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Za czas nie przepracowany w związku z udziałem w posiedzeniu komisji pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 6.

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany  w Regulaminie Pracy Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni w rozdziale VI i VI ogłaszając jednolity tekst .

§ 7.

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany  w regulaminie zasad wynagradzania  w dodając rozdział VIII i IX ogłaszając jednolity tekst .

§ 8.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

 

Gdynia , dnia 16.01.2004 r.
Powrót do Strony Głównej