MEDIACJA SZKOLNA

Szkoła to miejsce, w którym młodzi ludzie spędzają większość czasu. Zdobywają wiedzę, uczą się wielu zachowań oraz kształtują własne relacje z drugim człowiekiem. Coraz częściej jednak szkoła staje się również miejscem rywalizacji.
Sukcesy i niepowodzenia szkolne wywołują wiele negatywnych uczuć, takich jak: zazdrość, chęć zemsty, odwetu, niechęć do drugiej osoby. To powoduje, że młodzież zachowuje się wobec siebie wrogo. Dochodzi do kłótni, obmowy, wyśmiewania, złośliwości. Występuje gwałtowność, agresja,  a konflikty są rozwiązywane za pomocą przemocy.

Konflikty na terenie szkoły mogą rozgrywać się na różnych płaszczyznach:

a) uczeń - uczeń (może dotyczyć rzeczy lub/i wartości);
b) uczeń - nauczyciel (może dotyczyć ocen lub/i zachowania);
c) nauczyciel - rodzic;
d) nauczyciel - dorosły (np. przełożony, inny nauczyciel).

MEDIACJA to doskonałe narzędzie do rozwiązywania konfliktów w szkole:

 • uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku;
 • jest sposobem reagowania na zaistniałe problemy szkolne (szybkie wyjaśnienie, dokładne zrozumienie przyczyn i wypracowanie takiego postępowania, które będzie im przeciwdziałać w przyszłości);
 • odciąża szkołę i nauczycieli poprzez zredukowanie stresu i unikanie czasochłonnych sankcji np., kontrolowanie prac pisemnych zadawanych za karę, wzywanie rodziców, długotrwałe dyskusje, odbywające się często przy udziale wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły i rodzica;
 • jest rozmową, dotyczącą trudnych i spornych kwestii, przekazuje uczniom podstawowe zasady rozmawiania, prawidłowej komunikacji, przedstawiania swoich racji i umiejętności słuchania drugiej osoby;
 • pomaga w rozwiązaniu problemu, nawiązuje kontakt i rozpoczyna proces naprawczy, a nie wymierza karę.
 • Zalety MEDIACJI SZKOLNEJ dla:

  a) ucznia:

  - przestrzeganie praw dziecka/ucznia, zapewnienie jego harmonijnego i pełnego rozwoju, z poszanowaniem godności i podmiotowości;

  - kształtowanie postawy dialogu i współpracy, wspieranie tolerancji i szacunku inności, zapobieganie rozwiązaniom siłowym;

  - polubowne rozwiązanie konfliktu w sposób rzeczowy bez agresji;

  - doprowadzenie do porozumienia obu stron, zrozumienia się i podjęcie działań w rozwiązaniu własnych spraw;

  - wyzbycie się lęku przed sprawcą;

  - odreagowanie emocji;

  - zapewnienie zadośćuczynienia i realne jego otrzymanie;

  - zapewnienie współdecydowania w sprawie własnej i o sobie;

  - stworzenie szansy uniknięcia napiętnowania i dalszych sankcji karnych;

  - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole;

  - doprowadzenie do przyjęcia odpowiedzialności za własne czyny;

  - pomoc stronom w wyrażeniu uczuć a sprawcy w zrozumieniu odpowiedzialności za swoje czyny.

  b) dla nauczycieli:

  - nauczyciel nie bierze udziału w konflikcie uczeń - uczeń;

  - nie angażuje się w konflikty między uczniami;

  - ma możliwość lepszego zrozumienia oczekiwań i potrzeb uczniów;

  - rozładowanie napięć i nieporozumień w szkole;

  - może oczekiwać poprawy atmosfery w szkole przez zacieśnienie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami/ opiekunami; integracja z uczniami w ramach nowych form aktywności społecznych szkoły.

  c) dla rodziców/opiekunów:

  - dziecko nabywa umiejętności rozwiązywania konfliktów;

  - rodzic nie jest wzywany do szkoły w celu ukarania dziecka;

  - dziecko nabywa umiejętności społecznych;

  - dziecko uczy się odpowiedzialności za własne czyny;

  - sprawa nie jest kierowana do sądu.


  Dyżur w każdy czwartek w budynku głównym - godz. 10:45 - 11:30 (4 godz. lek.)

  Renata Kajda

  mediator ds. szkolnych i nieletnich